ദേശീയ വ്യോമയാന ആഘാതം

University of California-Berkeley യിലെ Chris Jones ന്റെ ഗവേഷണം അനുസരിച്ച് അമേരിക്കന്‍ കുടുംബത്തിന്റെ ഹരിതഗൃഹവാത കാല്‍പ്പാടിന്റെ 3% വ്യോമയാനമാണ്.

— സ്രോതസ്സ് motherjones.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s