ചെടിയെത്തന്നെ മണ്ണിന് വളമായി ഉപയോഗിക്കാം

1976 മുതല്‍ Iain Tolhurst ജൈവ കൃഷി നടത്തുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം കൃഷിയില്‍ ഒരു ‘systems approach’ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പച്ചിലവളം, crop rotations, സുസ്ഥിര പ്രയോഗങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുകയും ചാണകം പോലുള്ള മൃഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വളം, മൃഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവപൂര്‍ണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന stockfree പദ്ധതിയാണത്. Oxfordshire ല്‍ അദ്ദേഹം 18 ഏക്കര്‍ കൃഷി നടത്തുന്നു. Stockfree farming.

ഇദ്ദേഹം ചാണകവും മറ്റും വളത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ രീതിയില്‍ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ?

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )