വിശ്വസിക്കാന്‍ വിഷമം

കുടിവെള്ളത്തിനായി സമരം ചെയ്യുന്നു, അതേ അങ്ങ് അമേ…രിക്കയില്‍! ലോകത്തെവിടെയായാലും സാധാരണ ജനമാണ് എപ്പോഴും കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കുന്നത്.

april 25, 2014. 3rd year under emergency manager, flint’s water source was changed with the claims of saving $5 million per year.
water bills have continued to rise since the switch. $150 per month.
TTHM

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )