ജനാധിപത്യമെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കോളനി

Luis Barrios

Danny Shaw

Empire Files 030
പ്യൂര്‍ട്ടോ റിക്കോയെ സ്വതന്ത്രമാക്കുക ലോക പോലീസേ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s