ജനാധിപത്യമെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കോളനി

Luis Barrios

Danny Shaw

Empire Files 030
പ്യൂര്‍ട്ടോ റിക്കോയെ സ്വതന്ത്രമാക്കുക ലോക പോലീസേ.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )