കമ്പോളത്തിന് എന്തും ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് അനുവദിക്കാനാവില്ല

Bernie Sanders Vatican Press Conference

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )