ദൈവത്തെ മറ്റ് പേരുകളില്‍ വിളിക്കരുത്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് ശരിക്കും ദൈവ മുതലാളിത്തം എന്ന് വിളിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോള്‍

Rev. Traci Blackmon: “I happen to know that the people of Kentucky will suffer if this healthcare bill passes. You may be OK. Your friends may be OK. But the people who put you in office will suffer because of this bill. It is time to stop calling God by other names when you really want to call God capitalism.”

11 interfaith leaders, including the North Carolina NAACP president, Reverend William Barber, were arrested outside Senate Majority Leader Mitch McConnell’s office protesting the latest version of the Republican healthcare plan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s