നിഷ്ഠുരവാഴ്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍

1. They exaggerate their mandate to govern – claiming, for example, that they won an election by a “landslide” even after losing the popular vote. They criticize any finding that they or co-conspirators stole the election. And they repeatedly claim “massive voter fraud” in the absence of any evidence, in order to have an excuse to restrict voting by opponents in subsequent elections.

2. They turn the public against journalists or media outlets that criticize them, calling them “deceitful” and “scum,” and telling the public that the press is a “public enemy.” They hold few, if any, press conferences, and prefer to communicate with the public directly through mass rallies and unfiltered statements (or what we might now call “tweets”).

3. They repeatedly lie to the public, even when confronted with the facts. Repeated enough, these lies cause some of the public to doubt the truth, and to believe fictions that support the tyrants’ goals.

4. They blame economic stresses on immigrants or racial or religious minorities, and foment public bias or even violence against them. They threaten mass deportations, “registries” of religious minorities, and the banning of refugees.

5. They attack the motives of anyone who opposes them, including judges. They attribute acts of domestic violence to “enemies within,” and use such events as excuses to beef up internal security and limit civil liberties.

6. They appoint family members to high positions of authority. They ppoint their own personal security force rather than a security detail accountable to the public. And they put generals into top civilian posts.

7.They keep their personal finances secret, and draw no distinction between personal property and public property – profiteering from their public office.

— സ്രോതസ്സ് robertreich.org


wordpress.com നല്‍കുന്ന സൌജന്യ സേവനത്താലാണ് ഈ സൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അവര്‍ പരസ്യങ്ങളും സൈറ്റില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. അവരുടെ വരുമാനം അതാണ്. നാം പണം അടച്ചാലേ അത് ഒഴുവാക്കാനാവൂ.

ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. പരസ്യങ്ങളെ ഒഴുവാക്കി, വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് ചെറിയ തുകള്‍ ശേഖരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍ക്ക് താങ്കളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതിനാല്‍ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s