എന്റെ ബ്ലേക്കിയന്‍ വര്‍ഷം

My Blakean Year
Patti Smith
LIVE from the NYPL

so this little song I wrote I don’t know about five or six years ago William Blake. in his lifetime a victim of the Industrial Revolution. he was a great poet a great songwriter an activist a philosopher a visionary and yet William Blake in his lifetime was never appreciated. he had no real success he was often ridiculed he died poverty stricken. but he also died full of joy. he never let go of his vision. he never let go of that radiance. he never let go of the language of enthusiasm. so I try to remember now when I feel sorry for myself to give a little thought to William Blake.

In my Blakean year
I was so disposed
Toward a mission yet unclear
Advancing pole by pole
Fortune breathed into my ear
Mouthed a simple ode
One road is paved in gold
One road is just a road

In my Blakean year
Such a woeful schism
The pain of our existence
Was not as I envisioned
Boots that trudged from track to track
Worn down to the sole
One road is paved in gold
One road is just a road

Boots that tread from track to track
Worn down to the sole
One road is paved in gold
One road is just a road

In my Blakean year
Temptation but a hiss
Just a shallow spear
Robed in cowardice

Brace yourself for bitter flack
For a life sublime
A labyrinth of riches
Never shall unwind
The threads that bind the pilgrim’s sack
Are stitched into the Blakean back
So throw off your stupid cloak
Embrace all that you fear
For joy will conquer all despair
In my Blakean year

Written by Patti Smith

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ താങ്കളുടെ സഹായവും ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

നേരിടം മെയില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാന്‍ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു:

To read post in English:
in the URL, after neritam. append wordpress. and then press enter key.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )