എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടൂ, ഞാന്‍ ഒരു ലിബറലാണ്

Love me, I’m a liberal
Phil Ochs

[നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത്തരക്കാര്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. യുക്തിവാദം പോലെ പല മുഖംമൂടി ധരിച്ച്, നേരെയും മറഞ്ഞും, തെളിഞ്ഞും ഒളിഞ്ഞും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.]

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )