ഒരു വലതുപക്ഷക്കാരനെ നിര്‍മ്മിക്കുകയും അപനിര്‍മ്മിക്കുകയും ചെയ്തത്

Jen Senko
The Brainwashing of my Dad

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )