എങ്ങനെ ഹൈപ്പര്‍ബോള ഗ്നൂ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാം

Refer https://www.hyperbola.info/ for more information.

Find existing partitions.
	lsbkl -f
Select partition type. Gpt or MBR [1]
	cfdisk /dev/sda
For MBR partition type,
Create 2 partitions. One for root, 24gb, one for swap 4gb. [2]
Formart partitions 
	mkfs.ext4 /dev/sda1
	mkswp /dev/sda2
Mount partition
	mount /dev/sda1 /mnt

	pacman-key –init
	pacman-key –populate hyperbola arch
	pacman-key –refresh-keys
If error happens repeat the above 3.
Edit mirror list.
	nano /etc/pacman.d/mirrorlists

Install base system
	pacstrap /mnt base
	genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab
	arch-chroot /mnt
(now prompt changes)
	echo myhostname > /etc/hostname
	nano /etc/locale.gen
(uncomment en_USUTF8 UTF8)
	locale-gen
	useradd -m -G wheel 
	passwd 
	echo LANG=en_US.UTF-8 > /etc/locale.conf
	export LANG= en_US.UTF-8
	ln -s /usr/share/ZoneInfo/Asia/Calcutta /etc/localtime
	hwclock –systohc
Set root password
	passwd root
Install softwares
	pacman -S grub os-prober
	grub-install /dev/sda
	grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
	umount -R /mnt
	reboot

Intall other softwares
Start dhcp client
	dhcpcd
	pacman -Syy
	pacman -S xorg
	pacman -S xorg-video-amdgpu xf86-video-ati
	pacman -S plasma
if needed can install plasma-wayland-session
Set daemon programs
	rc-update add dhcpcd default
	rc-update add sddm default
	reboot

Welcome to gnu.

Some other options
For setuping up different partitions for home and var 

[1] For gpt partition type, 2 extra partitions are required.
	/dev/sda1, boot partition with 512M (linux partion)
	/dev/sda2, BIOS boot (hex code EF02) with 1M (bios partition)

	mkdir /mnt/boot
	mount /dev/sda1 /mnt/boot 

For seperate partitions for home and var, after [2] do the following,
	mkdir /mnt/home
	mkdir /mnt/var
	mount /dev/sda2 /mnt/home
	mount /dev/sda3 /mnt/var

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ താങ്കളുടെ സഹായവും ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

നേരിടം മെയില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാന്‍ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു:

സ്പാം മെയില്‍ ഫോള്‍ഡര്‍ കൂടി നോക്കണ!

To read post in English:
in the URL, after neritam. append wordpress. and then press enter key.

neridam

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )