ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പീരങ്കി

The Cannons Of Christianity

Phil Ochs ന്റെ ഒരു പാട്ടാണ് The Cannons Of Christianity. ഇതില്‍ Canon അല്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത് പാട്ടിന്റെ ഭംഗി നശിപ്പിക്കുന്നില്ല.

The Cannons Of Christianity

Christian cannons have fired at my days
With the warning beneath the holy blaze
And bow to our authority
Say the cannons of christianity

Oh the children will be sent to schools
Minds of clay are molded to their rules
Learn to fear all of eternity

Warn the cannons of christianity

Holy hands will count the money raised
Like a king the lord is richly praised
On a cross of diamond majesty
Say the cannons of christianity

Missionaries will travel on crusades
The word is given, the heathen souls are saved
Conversions to our morality
Sigh the cannons of christianity

Come the wars and turn the rules around
To bend your soul on the battle ground
And the lord will march beside me
Drone the cannons of christianity

Cathedral walls will glitter with their gold
And the sermons speak through silver robes
Building castles amidst the poverty
Say the cannons of christianity

Worship now and wash your sins away
Drop the coins, fall to your knees and pray
Cleanse the world of all hypocrisy
Smile the cannons of christianity

Christian cannons have fired at my days
With the warning beneath the holy blaze
And bow to our authority
Say the cannons of christianity

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )