ലോകത്തെ 60,000 വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള CO2 ഉദ്‌വമനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്

Carbon Monitoring for Action (CARMA) എന്നത് Center for Global Development നിര്‍മ്മിച്ച് ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ലോകത്തെ 60,000 വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഹരിത ഗ്രഹ വാതക ഉദ്‌വമനം ഈ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )