നോഹ 2015

— സ്രോതസ്സ് skepticalscience.com

ആഗോളതപനം കാലാവസ്ഥയെ തീവൃമാക്കും. ഫോസില്‍ ഇന്ധന ഉപയോഗവും വ്യാവസായിക കൃഷിയും കുറക്കുക.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s