വെള്ളം ശത്രുവിനെ നേടേണ്ട

Water No Get Enemy
Fela Kuti

T’o ba fe lo we omi l’o ma’lo
If you wan to go wash, na water you go use
T’o ba fe se’be omi l’o ma’lo
If you wan cook soup, na water you go use

T’o ri ba n’gbona o omi l’ero re
If your head dey hot, na water go cool am
T’omo ba n’dagba omi l’o ma’lo
If your child dey grow, na water he go use

If water kill your child, na water you go use
T’omi ba p’omo e o omi na lo ma’lo

Ko s’ohun to’le se k’o ma lo’mi o
Nothing without water
Ko s’ohun to’le se k’o ma lo’mi o
Omi o l’ota o

Water, him no get enemy

Omi o l’ota o
If you fight am, unless you wan die
I say water no get enemy
If you fight am, unless you wan die

Omi o l’ota o
I dey talk of Black man power
I dey talk of Black power, I say
I say water no get enemy

If you fight am, unless you wan die
I say water no get enemy
I say water no get enemy
Omi o l’ota o
Omi o l’ota o

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )