വിജയത്തിനായി കുഴിക്കുക

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ബ്രിട്ടണിലെ ആഹാര ഇറക്കുമതി തകര്‍ന്നു, രാജ്യം മൊത്തം പ്രാദേശീക സമൂഹം പൊതു, സ്വകാര്യ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്താണ് അവര്‍ അതിനെ നേരിട്ടത്.

— സ്രോതസ്സ് cityfarmer.info

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s