ഹീതര്‍ ഹയെറിന്റെ കൊലപാതകി “അവളെ മഹത്വവല്‍ക്കരിക്കുകയേ” ചെയ്തൊള്ളു എന്ന് അമ്മ സവര്‍ണ്ണാധിപത്യക്കാരോട് പറയുന്നു

My child’s famous Facebook post was, “If you’re not outraged, you’re not paying attention.” She paid attention. She made a lot of us pay attention. Oh my gosh, dinner with her we knew was going to be an ordeal of listening. And conversation, and perhaps disagreement. But it was gonna happen.

And so my husband would say, “OK, I’m going to go out in the car and play my video game for a while.” And so we’d sit and we’d grill. And she and I would talk. And I would listen. And we would negotiate. And I would listen. And we would talk about all the stuff. We talked about politics, we talked about anything that caught her eye that she felt was fair, unfair. She’d talk about her feelings about the office and how things were going. I mean, she just talked. The girl loved to talk. And she was single, so there was nobody listening at home, so Mama got a lot of it. And that was wonderful.

You never think you’re gonna bury your child, you never think to take those pictures. They asked me for pictures for this, and I struggled. I had pictures from her childhood, but I had to go to Facebook to find pictures of my child, because we were always together. I saw her a couple of times a month at least and we would text each other fairly often, and we would Facebook message at bedtime, “I love you. You doing OK?” “Yep, I love you.”

So I have no regrets on that part. Take pictures of the ones that you love because you don’t know when they’re not going to be there.

But here’s what I want to say to you today: This could be a storm in a teacup and it could all be for nothing. I could have said, “Let’s not do this publicly, let’s have a small, private funeral.” But you know, that’s not who Heather was.

Anybody who knew Heather said, “Yep, this is the way she had to go. Big and large.” Had to have the world involved, because that’s my child. She’s just that way. Always has been, and will continue to be.

Because here’s the message: Although Heather was a caring and compassionate person, so are a lot of you. A lot of you go that extra mile. And I think that’s the reason that what happened to Heather has struck a chord. Because we know that what she did is achievable. We don’t all have to die, we don’t all have to sacrifice our lives.

They tried to kill my child to shut her up. Well guess what? You just magnified her.

So here’s what I want to happen: You ask me, “what can I do?” So many caring people, pages and pages and pages of stuff I’m going through, I’m reading pages and pages and pages of how she’s touching the world. I want this to spread. I don’t want this to die.

This is just the beginning of Heather’s legacy. This is not the end of Heather’s legacy. You need to find in your heart that small spark of accountability. What is there that I can do to make the world a better place? What injustice do I see?

And you might want to turn away — “I don’t really want to get involved with that. I don’t want to speak up. They’ll be annoyed with me. My boss might think less of me.” — I don’t care. You poke that finger at yourself, like Heather would have done, and you make it happen. You take that extra step. You find a way to make a difference in the world.

My child had a high school education; my child was no saint. She was hard to raise, because everything was a negotiation — not kidding — but you know what? She was a firm believer in whatever she believed. And let’s do that. Let’s find that spark of conviction, let’s find in ourselves that action. Let’s spread this. Let’s have the uncomfortable dialogue.

It ain’t easy sitting down and saying, “Well why are you upset?” It ain’t easy sitting down and going, “Yeah, well I think this way, and I don’t agree with you, but I’m gonna respectfully listen to what you have to say.” We’re not going to sit around and shake hands and go “Kumbaya.” And I’m sorry, it’s not all about forgiveness. I know that’s not a popular trend.

But the truth is: we are gonna have are differences. We are going to be angry with each other. But let’s channel that anger not into hate, not into violence, not into fear, but let’s channel that difference, that anger, into righteous action.

Right now, down the road, there’s a blood drive going on in Heather’s name. Right now, there are people who are here willing to listen to one another and talk to one another. Last night in New England, they had a peaceful rally in Heather’s name to have some difficult dialogues. If you ever want to see what one of those dialogues looked like, look at her Facebook posts. I’m telling you, they were rough sometimes, but they were dialogues, and the conversations have to happen. That’s the only way we’re gonna carry Heather’s spark through.

So remember in your heart: If you’re not outraged, you’re not paying attention. And I want you to pay attention, find what’s wrong, don’t ignore it, don’t look the other way. You make a point to look at it and say to yourself, “What can I do to make a difference?”, and that’s how you’re going to make my child’s death worthwhile.

I’d rather have my child, but, by golly, if I got to give her up, we’re gonna make it count.”


wordpress.com നല്‍കുന്ന സൌജന്യ സേവനത്താലാണ് ഈ സൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അവര്‍ പരസ്യങ്ങളും സൈറ്റില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. അവരുടെ വരുമാനം അതാണ്. നാം പണം അടച്ചാലേ അത് ഒഴുവാക്കാനാവൂ.

ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. പരസ്യങ്ങളെ ഒഴുവാക്കി, വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് ചെറിയ തുകള്‍ ശേഖരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍ക്ക് താങ്കളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതിനാല്‍ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s