ഗ്രറ്റയുടെ യാത്ര – പുതിയവിവരങ്ങള്‍

Aug 29, 2019:

Aug 29, 2019:

Aug 29, 2019:

Aug 29, 2019:

Aug 28, 2019: Home Sweet Home since 14 days. Soon last evening onboard Malizia ll. Tomorrow we reach New York.

Aug 27, 2019: Day 14. 119 miles from Manhattan. Very light winds south of Long Island.

Aug 26, 2019:

Aug 25:

Aug 24:

Aug 23:

Aug 20:

Aug 19:

Aug 18:

Aug 16:

ഗ്രറ്റ തുന്‍ബര്‍ഗ് അമേരിക്കകളിലേക്ക് പായ് വഞ്ചി യാത്ര തുടങ്ങി …തുടര്‍ന്ന് കാണുക →

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )