ഒരു പ്രാദേശിക സമൂഹം പടുത്തുയര്‍ത്തുന്നത്: ഹീത്രൂ രൂപാന്തരം

Transition Heathrow:

ഹീത്രൂവിലെ മൂന്നാമ്മത്തെ റണ്‍വേ ഇപ്പൊള്‍ ഒരു ചരിത്രമാണ്, എന്നാല്‍ അതില്‍ നിന്ന് പാഠങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ട ജനങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്തേക്കുള്ള കര്‍മ്മോദ്യുക്തം(activism)

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )