ആധാർ ചോർന്നിട്ടില്ല

ആധാർ ചോർന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ അഡ്മിന്റെ ലോഗിൻ നേമും പാസ്‍വേഡും ചോർന്നതേയുള്ളു!

https://twitter.com/Memeghnad/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s