സര്‍ക്കാരിനെ നയിക്കുന്നത് ഫലത്തില്‍ ബോണ്ടുടമസ്ഥരാണ്

https://www.youtube.com/watch?v=puVBC6NQGLQ The State-Finance Nexus | DAVID HARVEY — സ്രോതസ്സ് davidharvey.org